the good stuff
about this
contact someone

FLASH ONLY. HTML ONLY. 128KPS. DIAL UP. BLA BLA BLA


YOUR HOMEPAGE IS LIKE A NANDOS MENU. TOO MANY VERSIONS OF THE SAME FUCKING THING

167 Responses to “Your homepage is like a Nandos menu. Too many versions of the same fucking thing.”
 1. jeff Says:

  .

  спс!…

 2. Eric Says:

  .

  спс….

 3. christian Says:

  .

  благодарен….

 4. Joseph Says:

  .

  good info!…

 5. Chris Says:

  .

  спасибо за инфу!!…

 6. Dan Says:

  .

  спс….

 7. Antonio Says:

  .

  tnx for info!…

 8. Jared Says:

  .

  thank you!!…

 9. Darrell Says:

  .

  спс!!…

 10. Jay Says:

  .

  tnx for info!!…

 11. wayne Says:

  .

  hello….

 12. Kirk Says:

  .

  áëàãîäàðþ….

 13. Louis Says:

  .

  thanks for information!!…

 14. jonathan Says:

  .

  hello….

 15. Lynn Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 16. Marcus Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 17. Michael Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 18. Eugene Says:

  .

  good….

 19. manuel Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 20. leslie Says:

  .

  good….

 21. Alfred Says:

  .

  good….

 22. kevin Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 23. Mike Says:

  .

  ñïàñèáî!!…

 24. ricardo Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 25. Rex Says:

  .

  good!…

 26. ronald Says:

  .

  thanks for information!!…

 27. Duane Says:

  .

  good!…

 28. chad Says:

  .

  ñïñ!…

 29. michael Says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 30. albert Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 31. salvador Says:

  .

  thank you….

 32. Charles Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 33. Jamie Says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 34. Homer Says:

  .

  tnx for info!…

 35. bryan Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 36. Albert Says:

  .

  thanks for information!…

 37. roland Says:

  .

  thanks for information!…

 38. otis Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 39. matthew Says:

  .

  tnx!!…

 40. Calvin Says:

  .

  ñïñ!…

 41. herman Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 42. jerry Says:

  .

  áëàãîäàðþ….

 43. guy Says:

  .

  good!…

 44. robert Says:

  .

  ñïñ!…

 45. Jack Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 46. Frank Says:

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 47. Mitchell Says:

  .

  ñïàñèáî….

 48. Reginald Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 49. Brent Says:

  .

  ñïñ!!…

 50. marvin Says:

  .

  ñïñ!!…

 51. floyd Says:

  .

  tnx for info….

 52. allen Says:

  .

  thank you….

 53. jason Says:

  .

  tnx for info!!…

 54. edward Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 55. brent Says:

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 56. Shannon Says:

  .

  ñïàñèáî!!…

 57. craig Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 58. trevor Says:

  .

  hello….

 59. lloyd Says:

  .

  tnx….

 60. sam Says:

  .

  áëàãîäàðþ….

 61. maurice Says:

  .

  tnx….

 62. Alejandro Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 63. theodore Says:

  .

  ñïñ….

 64. benjamin Says:

  .

  ñïñ!!…

 65. daniel Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 66. luke Says:

  .

  thank you!!…

 67. cory Says:

  .

  ñïàñèáî….

 68. hubert Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 69. Patrick Says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 70. Kirk Says:

  .

  thank you!…

 71. ronnie Says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 72. jeffery Says:

  .

  good….

 73. ian Says:

  .

  good!!…

 74. Andre Says:

  .

  ñïñ!…

 75. jeff Says:

  .

  ñïñ….

 76. ernest Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 77. ben Says:

  .

  thank you!…

 78. Robert Says:

  .

  ñïñ!…

 79. Brandon Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 80. casey Says:

  .

  thank you!…

 81. nick Says:

  .

  hello….

 82. Chris Says:

  .

  thank you!!…

 83. Harvey Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 84. Raul Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 85. Oscar Says:

  .

  ñïñ!!…

 86. jonathan Says:

  .

  ñïñ!!…

 87. Wayne Says:

  .

  tnx….

 88. Rene Says:

  .

  thank you!!…

 89. stuart Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 90. Luis Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 91. Kenneth Says:

  .

  áëàãîäàðåí….

 92. hubert Says:

  .

  tnx for info!!…

 93. Wade Says:

  .

  tnx!!…

 94. Eddie Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 95. casey Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 96. Brad Says:

  .

  ñïñ….

 97. Homer Says:

  .

  good!!…

 98. Jerome Says:

  .

  áëàãîäàðåí….

 99. tyrone Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 100. Lyle Says:

  .

  ñïñ….

 101. victor Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 102. Bob Says:

  .

  tnx for info!…

 103. Oscar Says:

  .

  áëàãîäàðåí….

 104. howard Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 105. roberto Says:

  .

  tnx for info!!…

 106. Benjamin Says:

  .

  tnx for info!…

 107. ivan Says:

  .

  ñïñ!…

 108. max Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 109. trevor Says:

  .

  tnx for info!…

 110. Justin Says:

  .

  thanks!…

 111. Marcus Says:

  .

  tnx….

 112. arnold Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 113. Jon Says:

  .

  ñïñ….

 114. calvin Says:

  .

  ñïñ….

 115. francisco Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 116. corey Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 117. Gregory Says:

  .

  good!!…

 118. Lee Says:

  .

  ñïñ!!…

 119. Jerome Says:

  .

  ñïñ!…

 120. donnie Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 121. Gerald Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 122. Alexander Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 123. Wade Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 124. Bill Says:

  .

  hello….

 125. miguel Says:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 126. Leo Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 127. Glen Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 128. Tracy Says:

  .

  ñïñ!!…

 129. Travis Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 130. manuel Says:

  .

  tnx for info….

 131. nathan Says:

  .

  thank you!!…

 132. jonathan Says:

  .

  tnx for info….

 133. randall Says:

  .

  thanks!…

 134. dave Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 135. ronnie Says:

  .

  thanks!!…

 136. Franklin Says:

  .

  thanks for information….

 137. johnnie Says:

  .

  ñïñ!!…

 138. terrence Says:

  .

  thanks for information….

 139. Stanley Says:

  .

  thanks for information!!…

 140. lawrence Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 141. raymond Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 142. jon Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 143. Kirk Says:

  .

  ñïñ!!…

 144. oscar Says:

  .

  ñïñ!…

 145. raul Says:

  .

  thanks for information….

 146. Marvin Says:

  .

  ñïñ!…

 147. peter Says:

  .

  thank you!!…

 148. craig Says:

  .

  ñïñ….

 149. dale Says:

  .

  tnx….

 150. Cameron Says:

  .

  tnx for info….

 151. eric Says:

  .

  good info!!…

 152. Edwin Says:

  .

  tnx!…

 153. Doug Says:

  .

  ñïàñèáî….

 154. steve Says:

  .

  hello!…

 155. William Says:

  .

  hello!…

 156. James Says:

  .

  tnx for info!…

 157. darryl Says:

  .

  good!!…

 158. Daniel Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 159. dan Says:

  .

  ñïñ!…

 160. ted Says:

  .

  thank you….

 161. Vincent Says:

  .

  thanks for information….

 162. elmer Says:

  .

  tnx for info!…

 163. Leonard Says:

  .

  tnx….

 164. Jason Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 165. stanley Says:

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 166. bill Says:

  .

  ñïñ….

 167. lynn Says:

  .

  áëàãîäàðþ….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Copyright © 2008. Web Without Sense